شرکت سرمایه گذاری بوعلی
سهامداران

اسامی و ترکیب صاحبان سهام شرکت در تاریخ 20 خرداد 1393 مجمع عمومی عادی سالیانه

 

  

 

ردیف

نام سهامداران

تعداد سهام

درصد

1

بانک دی- سهامی عام

376,469,402

47.06

2

شرکت خدمات مالی و پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان- سهامی خاص

169,452,925

21.8

3

شرکت سرمایه گذاری تدبیر- سهامی خاص

38,999,000

4.87

4

شرکت خدمات مالی و حسابداری و مشاوره سرمایه گذاری دی ایرانیان- سهامی خاص

26,990,278

3.37

5

شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص)

26,541,257

3.32

6

شرکت تجارت الکترونیک دی  (سهامی خاص)

12,380,954

1.55

7

 شرکت عمران ومسکن آبادی (سهامی خاص)

73,601,544 

9.2

8

شرکت لیزینگ دی (سهامی خاص)

1,755,000 

0.22

9

سایر

73,789,640

9.22

جمع

800,000,000

100