شرکت سرمایه گذاری بوعلی
سهامداران

 

اسامی و ترکیب صاحبان سهام شرکت در تاریخ 21 آذر 1392(مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)

     

ردیف

نام سهامداران

تعداد سهام

درصد

1

بانک دی- سهامی عام

393,639,403

49.20

2

شرکت خدمات مالی و پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان- سهامی خاص

167,594,598

20.95

3

شرکت سرمایه گذاری تدبیر- سهامی خاص

38,999,000

4.87

4

شرکت خدمات مالی و حسابداری و مشاوره سرمایه گذاری دی ایرانیان- سهامی خاص

26,990,278

3.37

5

شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص)

24,304,794

3.04

6

شرکت تجارت الکترونیک دی  (سهامی خاص)

1,832,836

0.23

7

سایرین

146,639,091

18.34

جمع

800,000,000

100